CompaLab przetłumaczony na język polski

CompaLab organizuje porównania mi?dzylaboratoryjne, zwane równie? testami bieg?o?ci lub okr?g?ymi testami robinowymi lub PTP, w celu oceny zdolno?ci uczestników do wykonywania zidentyfikowanych testów, zgodnie z normami ISO 13528 i ISO/IEC 17043. Zakres tych programów bada? bieg?o?ci obejmuje badania metali i metalurgii, w szczególno?ci stali, materia?ów ?elaznych, stopów miedzi i stali powlekanych (malowanych i ocynkowanych). W badaniach mog? uczestniczy? wszystkie laboratoria, w których znajduj? si? urz?dzenia i zasoby ludzkie niezb?dne do wykonania tych bada?, niezale?nie od ich statusu prawnego.

 

W 2021 r. proponuje si? 90 programów badania bieg?o?ci (porównania mi?dzylaboratoryjne) w nast?puj?cych obszarach:

Analiza chemiczna metali i ?elazostopów
Analiza chemiczna stali niestopowej, stali niskostopowej, stali wysokostopowej, stali nierdzewnej, stopu miedzi, stopu aluminium, ?elazomanganu, ?elazokrzemu, ?elazochromu, ?elazotytanu, ?elazo wanadu, ?elazo-niobu
 
Metalografia
ISO 643 ASTM E112 Oznaczanie wielko?ci ziarna na stali niestopowej, austenitycznej stali nierdzewnej
ISO 2624 ASTM E112 Oznaczanie wielko?ci ziarna na stopie miedzi
ISO 945-1 ISO TR 945-2 ASTM A247 Klasyfikacja grafitu na ?eliwie
ISO 3887 ASTM E1077 G??boko?? odw?glenia na stali niskostopowej
ISO 4967 ASTM E45 Metody A, D, E EN 10247 Ocena w??cze? na stali niestopowej, austenitycznej stali nierdzewnej

Obróbka cieplna
ISO 18203 EN 10328 G??boko?? utwardzania obudowy na stali niskostopowej
ISO 642 ASTM A255 Hartowno?? Jominy na stali niskostopowej

Korozja mi?dzykrystaliczna stali nierdzewnych
ISO 3651-2 Met. C ASTM A262 Praktyka B ASTM G28 Praktyka A Korozja mi?dzykrystaliczna Streicher
ISO 3651-1 ASTM A262 Praktyka C Korozja mi?dzykrystaliczna Huey
ISO 3651-2 Met. A ASTM A262 Praktyka E Korozja mi?dzykrystaliczna Straussa
ASTM A262 Praktyka F Korozja mi?dzykrystaliczna ASTM A262 Praktyka. F
ISO 3651-2 Met. B Korozja mi?dzykrystaliczna ISO 3651-2 met B
ASTM G48 Met. A Korozja w?erowa ASTM G48 Met A

Chropowato??
ISO 4287 ISO 4288 Chropowato?? na stali ocynkowanej

Testy na pow?okach cynkowych
ISO 1463 ASTM B659 ISO 3882 ISO 1460 ISO 10111 ASTM A90 EN 10346 ISO 2178 ASTM B499 Grubo?? ocynkowania

Testy farb ciek?ych
ISO 2431 Lepko??
ISO 2811-1 ISO 2811-2 ISO 2811-3 ISO 2811-4 G?sto??
ISO 3251 Niezmienny procent
EN 1767 ASTM D2621 ASTM A1252 Analiza w podczerwieni

Testy pow?ok malarskich
ISO 2808 ASTM B659 ASTM D1186 Grubo?? pow?oki
ISO 2409 ASTM D3359 Met. B Próba na przeci?cie poprzeczne
ISO 4624 Próba naci?gania
ISO 6272-1 Odporno?? na uderzenia
ISO 1519 ASTM D522 Gi?cie na trzpieniu
ISO 1522 Próba t?umienia wahad?a
ISO 1520 Próba zaczepienia
ISO 20567-1 Odporno?? pow?oki malarskiej na uderzenia wiórów kamiennych
ISO 2812-2 Zanurzenie w wodzie
ISO 6270-1 ISO 6270-2 Nara?enie na dzia?anie wilgoci
ISO 2813 ASTM D523 Po?ysk
ISO 4628 Cz??ci od 1 do 8 ASTM D610 ASTM D714 ASTM D1654 Ocena starzenia si?
ISO 7724 cz??ci 1, 2 i 3 ISO 11664 cz??ci 1 i 4 ASTM E308 kolorymetria
ISO 2409 ASTM D3359 Met. B Próba na przeci?cie poprzeczne
ISO 2808 ASTM B659 ASTM D1186 Grubo?? pow?oki
ISO 2813 ASTM D523 Po?ysk
ISO 7724 cz??ci 1, 2 i 3 ISO 11664 cz??ci 1 i 4 ASTM E308 kolorymetria

Testy na pow?okach cynkowych i malarskich
ISO 9227 ASTM B117 Próba w opryskiwaniu sol?
ISO 22479 ISO 6988 ISO 3231 ASTM G87 Próba na dwutlenku siarki z kondensacj? wilgoci (próba Kesternicha)
Utrata masy
ISO 10289 Powierzchnia skorodowana
ISO 4628 Cz??ci od 1 do 8 ASTM D610 ASTM D714 ASTM D1654 Ocena starzenia si?

Badania tworzyw sztucznych
ISO 4892-2 ISO 16474-2 Ekspozycja na lamp? ksenonow?
ISO 4892-3 ISO 16474-3 ISO 11507 nara?enie na promieniowanie UV
ISO 868 ISO 7619-1 ISO 2039-2 ISO 2039-1 ISO 2039-2 ASTM D2240 ASTM D785 Twardo??
ISO 527-1 ISO 527-2 ISO 527-3 ASTM D638 Próba rozci?gania
ISO 178 ASTM D790 Próba zginania
ISO 4892-3 Nara?enie na promieniowanie UV
ISO 4628 Cz??ci od 1 do 8 ASTM D610 ASTM D714 ASTM D1654 Ocena starzenia si?
ISO 2409 ASTM D3359 Met. B Próba na przeci?cie poprzeczne
ISO 2808 ASTM B659 ASTM D1186 Grubo?? pow?oki
ISO 2813 ASTM D523 Po?ysk
ISO 7724 cz??ci 1, 2 i 3 ISO 11664 cz??ci 1 i 4 ASTM E308 kolorymetria

Próby udarno?ci Charpy'ego
ISO 148-1 Test Charpy'ego na stali niestopowej
ASTM E23 ASTM A370 Próba Charpy'ego na stali nierdzewnej
ISO 148-1 Test Charpy'ego na stali niestopowej

Testy twardo?ci
ISO 6506-1 ISO 6507-1 ISO 6508-1 ASTM E10 ASTM E92 ASTM E18 ASTM A370 Brinell, Vickers i Rockwell Twardo?? na metalu o niskiej twardo?ci, metalu o wysokiej twardo?ci
ISO 6507-1 ISO 4545 ASTM E92 ASTM E384 Twardo?? Vickersa pod ma?ym obci??eniem i twardo?? Knoopa na metalu o niskiej twardo?ci
ISO 6508-1 ASTM E18 ASTM A370 Brinell, Vickers i Rockwell twardo?? na metalu o niskiej twardo?ci

Próby rozci?gania
ISO 6892-1 Próba rozci?gania na stali niestopowej
ASTM E8/E8M ASTM A370 Próba rozci?gania na stali niestopowej
ISO 6892-1 Próba rozci?gania na stali p?askiej, austenitycznej stali nierdzewnej, stali niestopowej, stopu aluminium
ISO 898-1 Próba rozci?gania na ?rubach
ISO 3108 ASTM A931 EN 12385 ISO 12076 Próba rozci?gania na kablu
ISO 6892-2 Próba rozci?gania w wysokiej temperaturze na stali niestopowej
ISO 6892-3 Próba rozci?gania w niskiej temperaturze na stali niestopowej

Badania mechaniczne
ISO 7438 ASTM E290 Próba zginania na stali niestopowej, Stal p?aska
ISO 7799 Próba zginania wstecznego ta?m na stali p?askiej
ISO 8492 Próba sp?aszczenia na rurze o grubo?ci 1 mm
ISO 1099 Zm?czenie osiowe na stali niestopowej
ISO 12106 Zm?czenie osiowe w warunkach kontrolowanego napr??enia na stali niestopowej
ISO 12135 ISO 12737 ASTM E399 Oznaczanie K1c na stali niestopowej
ASTM E1820 Oznaczanie J1c na stali niskostopowej

Testy po??cze? spawanych
ISO 6520-1 ISO 5817 Ocena wad po??cze? spawanych
ISO 4136 Trakcja poprzeczna

Testy na betonowych stalach zbrojeniowych
ISO 15630-1 Trakcja, geometria i masa liniowa na walcowanej na zimno stali zbrojeniowej, walcowanej na gor?co stali zbrojeniowej
ISO 15630-2 Próba ?cinania na tkaninie spawanej do betonu
ISO 15630-1 Próba zm?czeniowa na gor?co walcowanej stali zbrojeniowej
ISO 15835-2 Badania z??czy na sprz??onych stalach zbrojeniowych
ISO 15630-3 Trakcja, geometria i masa liniowa na o?rodku spr??aj?cym do betonu
ISO 15630-3 Próba relaksacji na sznurku spr??aj?cym do betonu
ISO 15630-3 Badanie odporno?ci na korozj? napr??eniow? splotu spr??aj?cego dla betonu
ISO 15630-3 Próba rozci?gania przy rozci?ganiu z odkszta?ceniem na splocie spr??aj?cym do betonu

Badania domieszek do betonu
EN 480-6 EN 1767 ASTM A1252 Analiza w podczerwieni dotycz?ca domieszek do betonu
EN 480-8 Zawarto?? suchego materia?u na domieszce do betonu
EN 480-10 Zawarto?? chlorków w mieszaninie do betonu
EN 480-12 Zawarto?? zasad w mieszankach do betonu

Testy szczeliwa
ISO 1183 cz??ci 1, 2 i 3 ISO 11358-1 ISO 7390 ISO 10563 ISO 2528 ISO 8339 ISO 8340 ISO 7389 ASTM C736 ISO 11432 Badania szczeliwa  
ISO 9046 ISO 9047 ISO 10590 ISO 10591 ISO 11431 Badania starzenia si? materia?ów uszczelniaj?cych

 

Odwied? stron? internetow? w j?zyku polskim: CompaLab

Ostrze?enie: T?umaczenie nie jest obj?te gwarancj?. W przypadku sporu, wersja angielskafrancuska odnosz? si? do.