CompaLab Türkçesine tercüme

CompaLab, kat?l?mc?lar?n ISO 13528 ve ISO / IEC 17043 uyar?nca belirlenen testleri gerçekle?tirme becerilerini de?erlendirmek için yeterlilik testleri veya PTP olarak da adland?r?lan laboratuvarlar aras? kar??la?t?rmalar düzenler. Bu yeterlilik testi programlar?n?n kapsam?, metaller ve özellikle çelikler, demirli malzemeler, bak?r ala??mlar?, alüminyum ala??mlar?, kaplamal? çelik (boyal? veya galvanizli çelik) ve demir ala??mlar?. Bu testleri yapmak için gerekli ekipmana ve insan kayna??na sahip herhangi bir laboratuvar, yasal statüsü ne olursa olsun kat?labilir.

2021'de, a?a??daki alanlarda 90 yeterlilik testi plan? (laboratuarlar aras? kar??la?t?rmalar) önerilmektedir:

Metallerin ve demir ala??mlar?n?n kimyasal analizi
Ala??ms?z çelik, dü?ük ala??ml? çelik, yüksek ala??ml? çelik, paslanmaz çelik, bak?r ala??m?, alüminyum ala??m?, Ferro-manganez, Ferro-silikon, Ferro-krom, Ferro-titanyum, Ferro-vanadyum, Ferromiyobyum üzerinde kimyasal analiz
 
Metalografi
ISO 643 ASTM E112 Ala??ms?z çelikte, östenitik paslanmaz çelikte granülometri tayini
ISO 2624 ASTM E112 Bak?r ala??m?nda tane boyutunun belirlenmesi
ISO 945-1 ISO TR 945-2 ASTM A247 Dökme demirde grafit s?n?fland?rmas?
ISO 3887 ASTM E1077 Dü?ük ala??ml? çelikte karbon giderme derinli?i
ISO 4967 ASTM E45 Yöntemler A, D, E EN 10247 Ala??ms?z çelik, östenitik paslanmaz çelikteki kapan?mlar?n de?erlendirilmesi

Termal tedaviler
ISO 18203 EN 10328 Dü?ük ala??ml? çelik muhafazan?n sertle?tirme derinli?i
ISO 642 ASTM A255 Dü?ük ala??ml? çelikte jominy sertle?tirilebilirlik

Paslanmaz çeliklerin taneler aras? korozyonu
ISO 3651-2 Yerine Getirildi. C ASTM A262 Uygulama B ASTM G28 Uygulama Taneler Aras? Korozyon Streicher
ISO 3651-1 ASTM A262 Uygulama C Huey taneler aras? korozyon
ISO 3651-2 Yerine Getirildi. ASTM A262 Uygulamas? ve Strauss Taneler Aras? Korozyon
ASTM A262 Uygulama F Taneler Aras? Korozyon ASTM A262 Uygulamas?. F
ISO 3651-2 Yerine Getirildi. B ISO 3651-2 Met B taneler aras? korozyon
ASTM G48 Met. Çukurla?ma korozyonu ASTM G48, A'y? kar??lad?

Pürüzlülük
ISO 4287 ISO 4288 Galvanizli çelikte pürüzlülük

Çinko kaplamalar üzerinde testler
ISO 1463 ASTM B659 ISO 3882 ISO 1460 ISO 10111 ASTM A90 EN 10346 ISO 2178 ASTM B499 Galvanizleme kal?nl???

S?v? mürekkepler üzerinde testler
ISO 2431 Viskozite
ISO 2811-1 ISO 2811-2 ISO 2811-3 ISO 2811-4 Yo?unluk
ISO 3251 Uçucu olmayan yüzde
EN 1767 ASTM D2621 ASTM A1252 K?z?lötesi analizi

Boya kaplamalar? üzerinde testler
ISO 2808 ASTM B659 ASTM D1186 Kaplama kal?nl???
ISO 2409 ASTM D3359 Met. B Kesitsel test
ISO 4624 Çekme testi
ISO 6272-1 Darbe direnci
ISO 1519 ASTM D522 Mandrel üzerinde bükme
ISO 1522 Sarkaç sönümleme testi
ISO 1520 Çukurlu?u testi
ISO 20567-1 Boya kaplamas?nda ta? yongalar?n?n darbe direnci
ISO 2812-2 Suya Dald?rma
ISO 6270-1 ISO 6270-2 Neme maruz kalma
ISO 2813 ASTM D523 Parlakl?k
ISO 4628 Bölüm 1 ila 8 ASTM D610 ASTM D714 ASTM D1654 Ya?lanma de?erlendirmesi
ISO 7724 Parça 1, 2 ve 3 ISO 11664 Parça 1 ve 4 ASTM E308 Kolorimetri
ISO 2409 ASTM D3359 Met. B Kesitsel test
ISO 2808 ASTM B659 ASTM D1186 Kaplama kal?nl???
ISO 2813 ASTM D523 Parlakl?k
ISO 7724 Parça 1, 2 ve 3 ISO 11664 Parça 1 ve 4 ASTM E308 Kolorimetri

Çinko ve boya kaplamalar?nda testler
ISO 9227 ASTM B117 Tuz püskürtme testi
ISO 22479 ISO 6988 ISO 3231 ASTM G87 Nem yo?unla?mal? kükürt dioksit testi (Kesternich testi)
Kilo kayb?
A??nm?? yüzey ISO 10289
ISO 4628 Bölüm 1 ila 8 ASTM D610 ASTM D714 ASTM D1654 Ya?lanma de?erlendirmesi

Plastik malzeme testi
ISO 4892-2 ISO 16474-2 Bir ksenon lambaya maruz kalma
ISO 4892-3 ISO 16474-3 ISO 11507 UV maruziyeti
ISO 868 ISO 7619-1 ISO 2039-2 ISO 2039-1 ISO 2039-2 ASTM D2240 ASTM D785 Sertlik
ISO 527-1 ISO 527-2 ISO 527-3 ASTM D638 Çekme testi
Bükme testi ISO 178 ASTM D790
ISO 4892-3 UV maruziyeti
ISO 4628 Bölüm 1 ila 8 ASTM D610 ASTM D714 ASTM D1654 Ya?lanma de?erlendirmesi
ISO 2409 ASTM D3359 Met. B Kesitsel test
ISO 2808 ASTM B659 ASTM D1186 Kaplama kal?nl???
ISO 2813 ASTM D523 Parlakl?k
ISO 7724 Parça 1, 2 ve 3 ISO 11664 Parça 1 ve 4 ASTM E308 Kolorimetri

Charpy darbe testleri
Ala??ms?z çelikte ISO 148-1 Charpy testi
ASTM E23 ASTM A370 Paslanmaz çelikte Charpy testi
Ala??ms?z çelikte ISO 148-1 Charpy testi

Sertlik testleri
ISO 6506-1 ISO 6507-1 ISO 6508-1 ASTM E10 ASTM E92 ASTM E18 ASTM A370 Brinell, Vickers ve Rockwell Dü?ük sertlikte metalde sertlik, yüksek sertlikte metal
ISO 6507-1 ISO 4545 ASTM E92 ASTM E384 Dü?ük yük alt?nda Vickers sertli?i ve dü?ük sertlikte metalde Knoop sertli?i
ISO 6508-1 ASTM E18 ASTM A370 Brinell, Vickers ve Rockwell Dü?ük sertlik metal sertli?i

Çekme testleri
Ala??ms?z çelikte ISO 6892-1 Çekme testi
Ala??ms?z çelikte ASTM E8 / E8M ASTM A370 Çekme testi
ISO 6892-1 Yass? çelik, östenitik paslanmaz çelik, ala??ms?z çelik, alüminyum ala??m?nda çekme testi
ISO 898-1 Vidalarda çekme testi
ISO 3108 ASTM A931 EN 12385 ISO 12076 Kablo çekme testi
ISO 6892-2 Ala??ms?z çelikte yüksek s?cakl?k çekme testi
ISO 6892-3 Ala??ms?z çelikte dü?ük s?cakl?k çekme testi

Mekanik test
ISO 7438 ASTM E290 Ala??ms?z çelik, yass? çelik üzerinde bükme testi
ISO 7799 Yass? çelik ?eritler üzerinde ters e?ri testi
ISO 8492 1 mm kal?nl???nda bir tüp üzerinde tesviye testi
ISO 1099 Ala??ms?z çelik eksenel yorgunluk
Ala??ms?z çelikte kontrollü gerilim alt?nda ISO 12106 eksenel yorgunluk
ISO 12135 ISO 12737 ASTM E399 Ala??ms?z çelikte K1c tayini
ASTM E1820 Dü?ük ala??ml? çelikte J1c tayini

Kaynakl? ba?lant? testleri
ISO 6520-1 ISO 5817 Kaynak ba?lant?lar?ndaki kusurlar?n de?erlendirilmesi
ISO 4136 Enine çeki?

Betonarme çelikler üzerinde testler
ISO 15630-1 So?uk haddelenmi? takviye çeli?inde çekme, geometri ve do?rusal kütle, s?cak haddelenmi? takviye çeli?i
ISO 15630-2 Beton için kaynakl? kuma?ta kesme testi
ISO 15630-1 S?cak haddelenmi? takviye çeli?i üzerinde yorulma testi
ISO 15835-2 Ba?lanm?? takviye çelikleri üzerinde kaplin testi
ISO 15630-3 Beton için öngerilmeli bir kordon üzerinde çeki?, geometri ve do?rusal kütle
ISO 15630-3 Beton için ön gerilim kordonu üzerinde gev?eme testi
ISO 15630-3 Beton için ön gerilim kordonu üzerinde gerilme korozyon testi
ISO 15630-3 Beton için ön gerilim ipinde sapma testi

Beton katk? maddelerinin testi
EN 480-6 EN 1767 ASTM A1252 Beton katk? maddeleri üzerinde k?z?lötesi analiz
EN 480-8 Beton için kar???mdaki kuru malzeme içeri?i
EN 480-10 Beton katk? maddesindeki klorür içeri?i
EN 480-12 Beton kar???m?ndaki alkali içeri?i

Mastik testleri
ISO 1183 Parça 1, 2 ve 3 ISO 11358-1 ISO 7390 ISO 10563 ISO 2528 ISO 8339 ISO 8340 ISO 7389 ASTM C736 ISO 11432 Contalar üzerinde testler
ISO 9046 ISO 9047 ISO 10590 ISO 10591 ISO 11431 S?zd?rmazl?k malzemeleri üzerinde ya?land?rma testleri

 

 

Türkçe web sitesini ziyaret edin: CompaLab

Dikkat: çeviri hiç garantee ile verilir. Anla?mazl?k durumunda, Frans?zca ve ?ngilizce versiyonlar? ba?vuru yapmak.